Καλωσήλθατε στο ειδησεογραφικό site του Φαρμακευτικού Κόσμου. 'Αμεση, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για το φάρμακο και την υγεία.
Επάγγελμα: Φαρμακοποιός

τελευταία νέα

Τι κερδίζει το χονδρεμπόριο από τα φάρμακα
Πώς διανέμονται οι τζίροι σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων
Φαρμακαποθηκάριοι: Οι 9 φαρμακευτικές εταιρείες που υπο-εφοδιάζουν την αγορά
Να θεσπιστεί υποχρεωτική, e-συνταγογράφηση στη θετική λίστα

Από 1/1/2009 τίθεται σε ισχύ η λίστα φαρμάκων

29/8/2008
Αναλυτικά όλα όσα προβλέπει το σχετικό άρθρο του νέου νομοσχεδίου
Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Από 1ης Ιανουαρίου 2009 τίθεται σε ισχύ νέα λίστα φαρμάκων για τους ασφαλισμένους όλων των ταμείων, με στόχο «τον εξορθολογισμό των φαρμακευτικών δαπανών». Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τα νέα φορολογικά μέτρα, το οποίο κατατέθηκε την Πέμπτη 28 Αυγούστου στη Βουλή.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, καθιερώνεται τιμή αναφοράς για όλα τα φάρμακα της ίδιας θεραπευτικής ομάδας. Τα ασφαλιστικά ταμεία θα καλύπτουν μόνο το ποσό της αξίας της τιμής αναφοράς του φαρμάκου. Εάν το φάρμακο είναι ακριβότερο, θα επιβαρύνει τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις (οι οποίες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί), θα καλύπτονται τα εκτός λίστας φάρμακα.

Ειδικότερα, το άρθρο 35 του νομοσχεδίου προβλέπει ότι ειδική 5μελής επιτροπή στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (KE.Σ.Y.) αναλαμβάνει τη σύνταξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Τα πρωτόκολλα αυτά θα ορίζουν δέσμη οδηγιών διάγνωσης και θεραπείας μίας νόσου, με βάση τα πορίσματα και την κλινική εφαρμογή της Ιατρικής Επιστήμης. Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, «εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για τον έλεγχο και την αποτροπή φαινομένων συνταγογράφησης φαρμάκων για ασθένειες άσχετες με αυτή του κατά περίπτωση ασφαλισμένου».

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται επίσης η σύσταση Επιτροπής Διαφάνειας Αποζημίωσης Φαρμάκων (E.Δ.A.Φ.) στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου (E.O.Φ.). H E.Δ.A.Φ. θα αποτελείται από 5 μέλη με διετή θητεία, τα οποία θα ορίζονται με απόφαση του προέδρου του E.O.Φ. H E.Δ.A.Φ. θα είναι αρμόδια για τον προσδιορισμό και την κατάρτιση των θεραπευτικών ομάδων.


Αναλυτικά το άρθρο 35 του «Νομοσχεδίου για την ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, για τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών και για μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης» αναφέρει τα εξής:

«Άρθρο 35

1. Συνιστάται στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) Επιτροπή για τη σύνταξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Ως θεραπευτικό πρωτόκολλο ορίζεται η δέσμη οδηγιών διάγνωσης και θεραπείας μίας νόσου με βάση τα πορίσματα και την κλινική εφαρμογή της Ιατρικής Επιστήμης. Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη, που είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους από τον χώρο της υγείας και ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του ΚΕ.Σ.Υ. Έργο της Επιτροπής είναι η σύνταξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των ασθενειών, όπως αυτές διεθνώς κατηγοριοποιούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τα κριτήρια για τη σύνταξη των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου του ΚΕ.Σ.Υ. Με την απόφαση για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής ορίζονται και ο γραμματέας της και ο αναπληρωτής του, που είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ρυθμίζεται κάθε ζήτημα οργάνωσης και λειτουργίας της.

2. Συνιστάται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ.), Επιτροπή Διαφάνειας Αποζημίωσης Φαρμάκων (Ε.Δ.Α.Φ.). Η Ε.Δ.Α.Φ. αποτελείται από 5 μέλη, με διετή θητεία, που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ. Μέλη της Επιτροπής είναι επιστήμονες με εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του φαρμάκου, της πολιτικής και των οικονομικών της υγείας. Τα μέλη της Επιτροπής παύονται ή αντικαθίστανται ανά πάσα στιγμή κατόπιν απόφασης του Προέδρου του Ε.Ο.Φ.

3. H Ε.Δ.Α.Φ. είναι αρμόδια για τον προσδιορισμό και την κατάρτιση των θεραπευτικών ομάδων καθώς και την ένταξη στις θεραπευτικές ομάδες των πρωτοτύπων και επωνύμων γεννοσήμων φαρμάκων, των οποίων η δαπάνη καλύπτεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3457/2006 (ΦΕΚ Α93).

Η επιλογή των θεραπευτικών ομάδων, η ένταξη των φαρμάκων σε αυτές και ο καθορισμός των σχετικών δεικτών κατάταξης, γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ. κατόπιν εισήγησης της Ε.Δ.Α.Φ., βάσει αντικειμενικών και επαληθεύσιμων κριτηρίων, όπως η θεραπευτική και φαρμακο-οικονομική αποτελεσματικότητα, το κόστος ημερήσιας θεραπείας, η ασφάλεια του φαρμάκου και η επίπτωση στις δαπάνες υγείας. Τα κριτήρια αυτά συμπληρώνονται και αναθεωρούνται με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ., μετά από εισήγηση της Ε.Δ.Α.Φ. Οι θεραπευτικές ομάδες εγκρίνονται με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της Ε.Δ.Α.Φ. και του Προέδρου Ε.Ο.Φ., αποφασίζει σχετικά ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ., ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Ε.Δ.Α.Φ. και ορίζεται ο Γραμματέας της και ο αναπληρωτής του, επιλεγόμενοι μεταξύ των υπαλλήλων του Ε.Ο.Φ. και των θυγατρικών ανωνύμων εταιρειών του. Τα άρθρα 2, 3 και 4 του ν.3457/2006 καταργούνται από 01/01/2009.

5. Στα μέλη και τον γραμματέα της Ε.Δ.Α.Φ. καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση στην οποία μετέχουν. Η αποζημίωση βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Φ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η καταβαλλόμενη αποζημίωση.

6. Σε κάθε θεραπευτική ομάδα φαρμάκων ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ., μετά από εισήγηση της Ε.Δ.Α.Φ., μία Τιμή Αναφοράς, η οποία ισούται με τον μέσο όρο των τιμών του συνόλου των πρωτοτύπων και επωνύμων γεννοσήμων φαρμάκων που εντάσσονται στη Θεραπευτική Ομάδα, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση το κόστος ημερήσιας θεραπείας.

7. Με απόφαση του Προέδρου Ε.Ο.Φ., μετά από εισήγηση της Ε.Δ.Α.Φ. μπορούν να προστίθενται ανά πάσα στιγμή νέες θεραπευτικές ομάδες, καθώς επίσης να συμπληρώνονται και να αναθεωρούνται οι ισχύουσες θεραπευτικές ομάδες. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει σχετικά ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

8. Τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν τη δαπάνη κτήσης μόνο των πρωτοτύπων και επωνύμων γεννοσήμων φαρμάκων που εντάσσονται στις Θεραπευτικές Μονάδες και μόνο μέχρι το ποσό της Τιμής Αναφοράς για κάθε Θεραπευτική Ομάδα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν εισήγησης της Ε.Δ.Α.Φ. και αιτιολογημένης απόφασης του Προέδρου του Ε.Ο.Φ., καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία το σύνολο της δαπάνης για την κτήση του συνταγογραφούμενου φαρμάκου, που έχει ενταχθεί σε θεραπευτική ομάδα, ακόμη και όταν η δαπάνη αυτή υπερβαίνει την Τιμή Αναφοράς. Η διάταξη της παρούσης παραγράφου ισχύει από 01/01/2009.

9. Η συνταγογράφηση πρέπει να γίνεται από τους ιατρούς σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και τις αρχές άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος και με πρώτιστο κριτήριο τη διασφάλιση της υγείας του ασθενούς και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

10. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης. Το παρόν άρθρο ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.»


Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Διαβάστε επίσης

Η δημοσίευση προσέλκυσε χιλιάδες αναγνώστες και καλύφθηκε από 100+ ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο


Σχετικά άρθρα

Τι κερδίζει το χονδρεμπόριο από τα φάρμακα
Πώς διανέμονται οι τζίροι σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων
Φαρμακαποθηκάριοι: Οι 9 φαρμακευτικές εταιρείες που υπο-εφοδιάζουν την αγορά
Να θεσπιστεί υποχρεωτική, e-συνταγογράφηση στη θετική λίστα
Οδηγίες για τη διαχείριση ασθενών με παλινδρόμηση στο φαρμακείο
Από τη Διεθνή Φαρμακευτική Ομοσπονδία (FIP)