Καλωσήλθατε στο ειδησεογραφικό site του Φαρμακευτικού Κόσμου. 'Αμεση, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για το φάρμακο και την υγεία.
Σχετικά με τον δικτυακό τόπο

τελευταία νέα


Ο/Η επισκέπτης/τρια ("χρήστης") του Διαδικτυακού Χώρου, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, σχεδιασμό ιστοσελίδας, ψηφιακών εικόνων, γραφικών και υλικού πολυμέσων (ήχος, κινούμενη εικόνα - video) και βάσεων δεδομένων, δίνει τη συγκατάθεσή του στους παρακάτω Όρους Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Διαδικτυακού Χώρου. Η επίσκεψη και χρήση του Διαδικτυακού Χώρου αυτομάτως σηματοδοτεί την αποδοχή των Όρων Χρήσης που παρατίθενται παρακάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας του, ο επισκέπτης οφείλει να μην κάνει καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση του Διαδικτυακού Χώρου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Χώρου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Διαδικτυακού Χώρου. Η χρήση του Διαδικτυακού Χώρου ακόμη και μετά από τυχόν αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Στόχος του Διαδικτυακού Χώρου είναι να παρέχει προς τους χρήστες του αποτελεσματική επικοινωνία και φαρμακευτική ενημέρωση. Ο Διαδικτυακός Χώρος αποτελείται από τρεις (3) πύλες (portals), ξεχωριστές για κάθε κατηγορία χρηστών: φαρμακοποιούς, φαρμακευτικές επιχειρήσεις και καταναλωτές. Η είσοδος στο portal των καταναλωτών είναι ελεύθερη. Η είσοδος στο portal των φαρμακοποιών και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά με την εισαγωγή του κωδικού εισόδου (password), που έχει ειδικώς χορηγηθεί από την Εταιρεία προς το σκοπό αυτό στους ενδιαφερομένους. Για την απόκτηση κωδικών εισόδων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο τηλ. 2102829552.

Επιπλέον, μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας Φ-Αναζήτηση («http://f-anazitisi.farmakeutikoskosmos.gr/»), η Εταιρεία παρέχει στους χρήστες της μια εξειδικευμένη και πρωτοποριακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων για το φάρμακο που δίνει τη δυνατότητα στον επιστήμονα της υγείας και στο κοινό να έχει άμεση πληροφόρηση για ζητήματα φαρμακοθεραπείας. Για την εγγραφή στη συνδρομητική υπηρεσία απαιτείται η ανάγνωση και αποδοχή των Όρων Χρήσης Συνδρομητικών Υπηρεσιών «Φ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ», η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας εγγραφής και η πληρωμή του αντιτίμου.

Περιορισμός ευθύνης της Εταιρείας

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο Διαδικτυακό Χώρο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα, επικαιρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητά των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή για τα αποτελέσματά τους. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Διαδικτυακού Χώρου παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, ως προς την καταλληλότητά τους για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού. Ο χρήστης, αναγνωρίζοντας το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του περιεχομένου του Διαδικτυακού Χώρου, παραμένει ο ίδιος μοναδικός υπεύθυνος για την προσήκουσα έρευνα, επαλήθευση, αξιολόγηση και αξιοποίηση, κατά την κρίση του, των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κτλ.) υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης του Διαδικτυακού Χώρου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση των υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών και περιεχομένων της Εταιρείας ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Στις παραπάνω αιτίες συνομολογείται ρητά ότι συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικοί λόγοι οποιασδήποτε φύσεως, που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του Διαδικτυακού Χώρου ή/και των υπηρεσιών του.

Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Διαδικτυακός Χώρος ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές "servers", μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του Διαδικτυακού Χώρου ή εν γένει αδυναμίας ή πλημμελούς παροχής των υπηρεσιών της εξαιτίας τυχηρών γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσθηκών, αφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στον Διαδικτυακό Χώρο και στις παρεχόμενες μέσω αυτού πληροφορίες ή/και υπηρεσίες, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών, κατά την απόλυτη κρίση της.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Χώρο και στις υπηρεσίες του να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει τη λειτουργία του Διαδικτυακού Χώρου ή/και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.

Χαρακτήρας μη ιατρικών/φαρμακευτικών συμβουλών-Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Διαδικτυακό Χώρο, αποτελούν προσφορά προς τον επισκέπτη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δεν μπορούν να θεωρηθούν σε καμιά περίπτωση ότι αποτελούν ιατρικές, φαρμακευτικές ή άλλου είδους συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη του Διαδικτυακού Χώρου ή προτροπή προς επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Η Εταιρεία παρέχει ενημερωτικές υπηρεσίες και μόνο και σε καμία περίπτωση δεν παρακινεί στην αγορά ή/και στη χρήση συγκεκριμένου φαρμάκου, ουσίας, προϊόντος ή υπηρεσίας τρίτου. Οι επισκέπτες χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του Διαδικτυακού Χώρου με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών με τις πηγές καθώς και με ειδικευμένους συμβούλους (φαρμακοποιούς, γιατρούς κτλ.).

Οι απόψεις που εκφέρονται στο Διαδικτυακό Χώρο από στελέχη της Εταιρείας ή τρίτους είναι απολύτως προσωπικές και δεν έχουν κανένα χαρακτήρα προωθητικό, παρακινητικό, συμβουλευτικό ή άλλο. Αναφορές σε απόψεις, γνώμες, συνεντεύξεις, εμπορικές ή μη ενέργειες και προσφορές τρίτων γίνονται χωρίς καμία εγγύηση ορθότητας και δεν δεσμεύουν την Εταιρεία, αλλά αποκλειστικά τα πρόσωπα που τις εκφράζουν ή τις πραγματοποιούν.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε διαφορά δημιουργηθεί μεταξύ των χρηστών και τρίτων προς την Εταιρεία προσώπων, από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση του Διαδικτυακού Χώρου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Διαδικτυακού Χώρου, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία του Διαδικτυακού Χώρου, συμπεριλαμβανομένης της βάσης δεδομένων «φ-αναζήτηση», αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, διατίθενται δε στους χρήστες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει μερικά ή ολικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, πλην της περίπτωσης της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για μη εμπορική, προσωπική ή ακαδημαϊκή/εκπαιδευτική χρήση και σε αυτή την περίπτωση μόνον με την ένδειξη της προέλευσής του από το Διαδικτυακό Χώρο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ειδικά η βάση δεδομένων «φ-αναζήτηση», λόγω της διευθέτησης ή/και επιλογής του περιεχομένου της, αποτελεί πρωτότυπο έργο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, η οποία προστατεύεται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η προστασία αυτή δεν θίγει κανένα από τα δικαιώματα που υφίστανται στο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας: α) η προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης δεδομένων «φ-αναζήτηση» με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, β) η μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της βάσης δεδομένων «φ-αναζήτηση», γ) οποιαδήποτε μορφή διανομής της βάσης δεδομένων «φ-αναζήτηση» ή αντιγράφων της στο κοινό, δ) οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση της βάσης δεδομένων «φ-αναζήτηση» στο κοινό, ε) οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων που αναφέρονται στο στοιχείο β΄. Επίσης απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων «φ-αναζήτηση».

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον Διαδικτυακό Χώρο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Η χρήση του Διαδικτυακού Χώρου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Χώρο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας. Ο επισκέπτης / χρήστης του Διαδικτυακού Χώρου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

"Δεσμοί" (links) προς άλλους διαδικτυακούς χώρους

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς χώρους, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών χώρων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Σύνδεσμοι (Links) προς το Διαδικτυακό Χώρο

"Σύνδεσμοι - Links" προς το Διαδικτυακό Χώρο επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις λοιπές σελίδες, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα.

Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης του Διαδικτυακού Χώρου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Διαδικτυακού Χώρου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσότερων από τους παρόντες Όρους εκ μέρους της Εταιρείας δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο. Η Εταιρεία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να απαιτήσει την πλήρη και ολοκληρωτική εφαρμογή τους.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη / χρήστη των Διαδικτυακού Χώρου και των υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.