Καλωσήλθατε στο ειδησεογραφικό site του Φαρμακευτικού Κόσμου. 'Αμεση, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για το φάρμακο και την υγεία.
Επάγγελμα: Φαρμακοποιός

τελευταία νέα


Συλλογική σύμβαση προμήθειας φαρμάκων μεταξύ Π.Φ.Σ. και ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ

17/3/2009
Φ.Σ.Α.: «Δεν πρόκειται να υπογράψουμε, αν η σύμβαση δεν συνυπογραφεί και από το υπ. Οικονομικών»
Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Π.Φ.Σ., υπεγράφη η συλλογική σύμβαση προμήθειας φαρμάκων μεταξύ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ).

 

Από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής παρ' όλα αυτά, τονίστηκε ότι ο Φ.Σ.Α. δεν πρόκειται να υπογράψει τη συγκεκριμένη σύμβαση εφόσον αυτή δεν συνυπογραφεί και από το υπουργείο Οικονομικών. Αιτία η επαναλαμβανόμενη ασυνέπεια του ΟΠΑΔ στην έγκαιρη καταβολή των οφειλών του προς τους φαρμακοποιούς, κάτι που οδηγεί στην ανάγκη εγγύησης και από το υπ. Οικονομικών ώστε παρόμοια φαινόμενα να μην επαναλαμβάνονται.

 

Ο Φ.Σ.Α. επισημαίνει επίσης ότι, σε κάθε περίπτωση, η όποια συλλογική σύμβαση έχει ήδη υπογραφεί με τον ΟΠΑΔ θα πρέπει να καταγγελθεί, καθώς ενώ το κείμενο της σύμβασης ορίζει «εξόφληση των λογαριασμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου» (εντός 40 ημερών), ο ΟΠΑΔ ήδη χρωστάει στους φαρμακοποιούς οφειλές πολλών μηνών. 


Αναλυτικά το κείμενο της εν λόγω σύμβασης προμήθειας φαρμάκων μεταξύ Π.Φ.Σ. και ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ ορίζει τα εξής:

 

1) Η σύμβαση συνάπτεται προς όφελος των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλισμένων του ΤΥΔΚΥ και αφο­ρά όλα τα φαρμακεία που νόμιμα λειτουργούν στην περιφέρεια κάθε Φαρμα­κευτικού Συλλόγου της χώρας. Θα διέπεται δε από τη Φαρμακευτική Δεοντο­λογία, τη Φαρμακευτική Νομοθεσία και το Άρθρο 41 του Ν. 3329/05 όπως ισχύει.

 

2) Όλοι οι φαρμακοποιοί – μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων που διατηρούν σε νόμιμη λειτουργία φαρμακείο, είναι υποχρεωμένοι, για το διάστημα που ισχύει η παρούσα σύμβαση, να χορηγούν όλα τα εγκεκριμένα φάρμακα και ιδιοσκευάσματα τα οποία αναγράφονται στις προσκομιζόμενες από τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ συνταγές και μόνο στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες έχουν κατά νόμο ανοικτά τα φαρ­μακεία, συμμορφούμενοι με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για την εκτέλεση των συνταγών θα πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά το βιβλιάριο υγειονομικης περίθαλψης του ασφαλισμένου.

 

3. Οι φαρμακοποιοί που δεν επιθυμούν να εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ πρέπει να δηλώσουν αυτό εγγράφως και αιτιολογη­μένα στον περιφερειακό τους Φαρμακευτικό Σύλλογο, μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης ή από την έναρξη της λει­τουργίας του φαρμακείου. Ο δε Σύλλογος κρίνει αιτιολογημένα, εάν οι λόγοι μη αποδοχής είναι πλήρως δικαιολογημένοι, οπότε σε καταφατική περίπτωση διαβιβάζει αυτή στον ΟΠΑΔ. Οι φαρμακοποιοί αυτοί και ο ΟΠΑΔ δεν έχουν το δικαίωμα υπογραφής ατομικής σύμβασης όσο είναι σε ισχύ η Συλλογική Σύμβαση. Τυχόν εκτέλεση συνταγών από τους φαρμακοποιούς, που έχουν δηλώσει άρνηση εκτέλεσης, δεν θα αναγνωρίζεται από τον ΟΠΑΔ και δεν θα αποζημιώνεται η αξία τους ενώ οι παραβάτες θα παρα­πέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του οικείου Συλλόγου.

 

4. Υποχρέωση εκτέλεσης συνταγών, έχει ο φαρμακοποιός μόνο όταν το αναγραφόμενο σ’ αυτές είδος (φάρμακο κ.τ.λ.) έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Φ. και περιλαμβάνεται στην επίσημη Κρατική Διατίμηση (Αγορανομικά Δελτία) ή είναι φαρμακοτεχνικό σκεύασμα ή πρόκειται περί φαρμάκων εισαγο­μένων από το ΙΦΕΤ. Δεν αναγνωρίζεται από τον ΟΠΑΔ δαπάνη για τη χορήγηση ομοιοπαθητικών φαρμάκων.

 

5. Η εκτέλεση των συνταγών των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ, συμπε­ριλαμβανομένου και του τομέα ΤΥΔΚΥ, θεωρείται λιανική πώληση προς τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ και τα αναγραφόμενα σ’ αυτές φάρ­μακα και ιδιοσκευάσματα, θα χορηγούνται σύμφωνα με την αναγραφόμενη στην επίσημη Κρατική Διατίμηση (Αγορανομικά Δελτία) λιανική τιμή, χωρίς καμία έκπτωση υπέρ τρίτων (άρθρο 1 ν. 1132/81).

 

6. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο από διάφορα πρόσωπα, από ιατρούς και λοιπούς παρόχους υγείας υπόδειξη στους ασφαλισμένους να κατευθύνονται σε ορισμένα φαρμακεία για την εκτέλεση των συνταγών τους. Συνυπεύθυνοι στην περίπτωση αυτή είναι και οι φαρμακοποιοί, που συμπράτ­τουν στην πράξη αυτή.

 

7. Η ποσότητα των φαρμάκων θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως στις συνταγές από τους ιατρούς, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις που ισχύουν, και οι οποίοι ιατροί θα είναι αποκλειστικά υπεύθυ­νοι για την ποσότητα των αναγραφομένων στις συνταγές φαρμάκων. Σε πε­ρίπτωση, που δεν αναγράφεται ποσότητα ο φαρμακοποιός εκτελεί μόνο μία (1) μονάδα. Τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου παραδίδουν τα αντίστοιχα φάρμακα, που αναγράφονται στις συνταγές, εισπράττοντας αμέσως το αντίτι­μο της συμμετοχής τους. Το ποσοστό συμμετοχής ορίζεται ενυπόγραφα με ευθύνη του θεράποντος γιατρού ο οποίος την καθορίζει σύμφωνα με την ανα­γραφόμενη με ευκρίνεια διάγνωση και τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Φαρμακευτικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση, που ο ιατρός δεν αναγράφει επί της συνταγής ποσοστό συμμετοχής, τότε ο φαρμακοποιός εισπράττει το ανώτατο κάθε φορά ποσοστό συμμετοχής, που ισχύει επί της αξίας του φαρμάκου. Επειδή το ποσοστό συμμετοχής επί της συνταγής από τον συνταγογράφο ιατρό δεσμεύει κατά την εκτέλεσή της, οποιαδήποτε διαφορά, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας δεν βαραίνει τον φαρμακοποιό αλ­λά καταλογίζεται στον συνταγογράφο ιατρό. Επίσης, επί των συνταγών, στέ­λεχος και απόκομμα, πρέπει να συμπληρώνονται από τον φαρμακοποιό οι στήλες στις οποίες εμφανίζεται η ποσότητα των χορηγούμενων φαρμάκων, η αξία και η συμμετοχή των ασφαλισμένων και να επικολλούνται στην πίσω όψη του αποκόμματος οι ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων. Πάνω στη συνταγή (στέλεχος και απόκομμα), που εκτελεί, ο φαρμακοποιός πρέπει να γράφει τον κωδικό του (Α.Μ. ΤΣΑΥ) και την ημερομηνία εκτέλεσης, με σφραγίδα και υπογραφή του. Ο φαρμακοποιός απαγορεύεται να εκτελεί συνταγή, όταν αυτή φέρει διορθώσεις ή ξέσματα, εκτός αν φέρει επιβεβαιωτική υπογραφή και σφραγίδα γιατρού ή ελεγκτών, όπου χρειάζεται, ή όταν η κυκλοφορία του φαρμάκου απαγορεύεται ρητά. Απαγορεύονται επίσης να εκτελούνται συντα­γές, όταν δεν φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντα ιατρού.

 

8. Απαγορεύεται αυστηρά η αντικατάσταση των φαρμάκων, που ανα­γράφονται στη συνταγή, με άλλα φάρμακα, έστω και της ίδιας σύστασης, με άλλα είδη και η εξαργύρωση της συνταγής. Οι παραβάτες του όρου αυτού διώκονται πειθαρχικώς από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος 340/1993 «Κώδικας της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 145/1993) και επιβάλλονται από το Δ.Σ. του ΟΠΑΔ, οι προβλεπόμενες από το άρθρο 41 του Ν. 3329/05 διοικητικές κυρώσεις.

 

9. Ο φαρμακοποιός, που εκτελεί τη συνταγή, είναι υποχρεωμένος να ελέγχει την τήρηση ή μη των όρων και τις προϋποθέσεις της έκδοσης της από το θεράποντα ιατρό. Στην προκειμένη περίπτωση, ρητά συνομολογείται ότι τα στοιχεία, που είναι υποχρεωμένος, να ελέγχει ο φαρμακοποιός προτού εκτελέ­σει τη συνταγή, είναι:

 

α) Όλα τα αναγραφόμενα επί της συνταγής στοιχεία όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 2 του αρ. 4 του Π.Δ. 121/08.

● ΑΜ ΤΣΑΥ, σφραγίδα και υπογραφή γιατρού.
● Στοιχεία ασφαλισμένου.
● Σφραγίδα Νοσοκομείου ή Κλινικής, όταν η συνταγή έχει εκδοθεί από αυτά.
● Θεώρηση όπου αυτή απαιτείται.

 

β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταγογράφηση ορισμένων φαρμάκων, που απαιτούν ειδική διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατά­ξεις. Τυχόν εκτέλεση συνταγής που δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατά­ξεις της νομοθεσίας καθώς και η εκτέλεση συνταγής που δεν είναι θεωρημένη όπου αυτό απαιτείται στερεί από το φαρμακοποιό το δικαίωμα να εισπράξει την αξία της.

 

10. Η εκτέλεση της συνταγής από τα φαρμακεία και η παραλαβή του φαρμάκου από τον ασφαλισμένο ή τον απεσταλμένο αυτού βεβαιούται με την υπογραφή επί της συνταγής, τόσο αυτού που την παραλαμβάνει, όσο και του φαρμακοποιού που την εκτελεί. Στην περίπτωση, που ο παραλήπτης είναι αγράμματος, θα σημειώνεται υποχρεωτικά επί της συνταγής από το φαρμα­κοποιό, που θα την εκτελέσει, ο χαρακτηρισμός «αγράμματος» και κάτω από αυτό θα αναγράφεται ευανάγνωστα ολόκληρο το ονοματεπώνυμο του αγράμ­ματου παραλήπτη, η διεύθυνσή του και τηλέφωνο (αν υπάρχει), με ακρίβεια.

 

11. Ο υπεύθυνος φαρμακοποιός, που εκτελεί τη συνταγή, δεν φέρει καμία ευθύνη για την τύχη των χορηγούμενων βάσει της συνταγής φαρμάκων, εφόσον ο δικαιούχος ασφαλισμένος ή ο απεσταλμένος αυτού παραλήπτης με την υπογραφή του στη συνταγή βεβαιώνει την παραλαβή των φαρμάκων και εφόσον αυτός φύγει από το φαρμακείο.

 

12. Η προθεσμία υποβολής του λογαριασμού του φαρμακοποιού-φαρμακείου στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ είναι η δέκατη Πέμπτη (15) μέρα του επόμενου μήνα. Εκπρόθεσμες υποβολές (πέραν των ως άνω δεκαπέντε ημερών) δεν γίνονται αποδεκτές αλλά υποβάλλονται τον επόμενο μήνα. Οι λογαριασμοί των φαρμακοποιών-φαρμακείων θα υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή εφόσον τούτο ζητηθεί από τον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ.

 

13. Στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ οι λογαριασμοί υπο­βάλλονται είτε μέσω των Φ.Σ., είτε μέσω των διανεμητικών λογαριασμών αυ­τών με σχετικό φάκελο στον οποίο θα περιέχονται οι πρωτότυπες εκτελεσθεί­σες συνταγές αναλυτική κατάσταση, τιμολόγιο, φορολογική ενημερότητα, όπου αυτού απαιτείται.

Ο φαρμακευτικός Σύλλογος συνοδεύει τους φακέλους με αίτηση και συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία εμφαίνεται το όνομα του φαρμακο­ποιού – φαρμακείου, το αιτούμενο ποσό και το συνολικό αιτούμενο ποσό των υποβαλλομένων λογαριασμών υπ’ αυτού, μη επιτρεπομένης της υπογραφής ατομικής σύμβασης μεταξύ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ και Φαρμακοποιών.

 

14. Εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ημερών κάθε μήνα υποβάλ­λονται στις υπηρεσίες του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ ή από τους φαρμακοποιούς φαρμα­κεία οι ατομικοί λογαριασμοί του προηγούμενου μήνα εντός εσώκλειστου φα­κέλου συνοδευόμενου με σχετική αίτηση, ή από τους κατά τόπους Φαρμα­κευτικούς Συλλόγους, οι λογαριασμοί εκάστου φαρμακοποιού-φαρμακείου του προηγούμενου μήνα σε εσώκλειστο φάκελο που θα συνοδεύονται από την σχετική αίτηση του φαρμακοποιού-φαρμακείου προς τον ΟΠΑΔ και το ΤΥΔΚΥ (εκτός φακέ­λου), διαβιβαστικό του Φαρμακευτικού Συλλόγου και συγκεντρωτικές καταστά­σεις αυτού.

 

Στον εσώκλειστο φάκελο του λογαριασμού ενός εκάστου φαρμακο­ποιού-φαρμακείου, θα περιέχονται αναλυτικές καταστάσεις με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Α) Αύξοντα αριθμό.
Β) Ημερομηνία εκτέλεσης.
Γ) Αριθμό Μητρώου ασφαλισμένου.
Δ) Αριθμό εντύπου συνταγής.
Ε) Συνολική αξία συνταγής.
ΣΤ) Συμμετοχή.
Ζ) Πληρωτέο ποσό.

 

Τις αναλυτικές καταστάσεις κάθε λογαριασμού θα συνοδεύουν:

α) Εξοφλητικό τιμολόγιο
και
β) Οι εκτελεσθείσες ιατρικές συνταγές με τις κοστολογήσεις των φαρμάκων, ως και τις υδατογραφημένες ετικέτες επικολλημένες σ’ αυτές και φορολογική ενημερότητα όπου και όταν απαιτείται.

 

15. Ο ΟΠΑΔ και το ΤΥΔΚΥ έχει υποχρέωση να καταβάλλει στο φαρμακο­ποιό-φαρμακείο το εκάστοτε πληρωτέο ποσό σύμφωνα με τις κείμενες δια­τάξεις.

Η εξόφληση των λογαριασμών από τον ΟΠΑΔ και το ΤΥΔΚΥ θα γίνεται σύμ­φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.


Τα έξοδα εμβασμάτων εντολών εξοφλήσεως και λοιπά έξοδα δεν θα βαρύνουν τον φαρμακοποιό.

 

16. Οι φαρμακοποιοί, μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων, όταν λαμ­βάνουν άδεια λειτουργίας νέου φαρμακείου, ή όταν τροποποιούν την μορφή του φαρμακείου τους (σύσταση Εταιρείας) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποστέλλουν στον ΟΠΑΔ τα σχετικά παραστατικά στοιχεία (άδεια λειτουργίας – Εταιρικό, βεβαίωση του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου σχέδιο της σφραγίδας που θα χρησιμοποιούν).

 

17. Ο ΟΠΑΔ και το ΤΥΔΚΥ έχει το δικαίωμα να ενεργεί έλεγχο των φαρμα­κοποιών-φαρμακείων, με εντεταλμένα όργανά του, αλλά μόνο προκειμένου αυτά να ελέγξουν συνταγές αποκλειστικά των ασφαλισμένων τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τον έλεγχο των φαρμακοποιών-φαρμακείων, τα εντεταλμένα όργανα του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ οφείλουν:

 

Α) Να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους, με επίδειξη γραπτής εντολής της Υπηρεσίας τους για διενέργεια ελέγχου.
Β) Να επιδεικνύουν τη συμπεριφορά, που αρμόζει προς τον υπεύθυνο του φαρμακείου, ο οποίος ασκεί το λειτούργημα του φαρμακοποιού, και να σέβονται τους πολίτες, που κατά την ώρα του ελέγχου βρίσκονται στο φαρμακείο. Την αντίστοιχη όμως συμπεριφορά δικαιούνται εκ μέρους του ελεγχόμενου φαρμακοποιού και του προσωπικού του, τα ελεγκτικά όργανα.
Γ) Να ζητούν από το φαρμακοποιό, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, να τους επιδεικνύει κάθε τι που απαιτείται για τη διενέργεια του ελέγχου, που αφορά τον ΟΠΑΔ και το ΤΥΔΚΥ.
Δ) Να επιστρέφουν στο φαρμακοποιό τις συνταγές του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ που παραλαμβάνουν για περαιτέρω έλεγχο, μέχρι το τέλος του μήνα ελέγχου.

 

Οι διαπιστώσεις του ελέγχου και ιδιαίτερα οι τυχόν παραβάσεις, που διαπιστώνονται, αναγράφονται αποκλειστικά και μόνο σε πρωτόκολλο ελέγχου του φαρμακείου. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τα ελεγκτικά όρ­γανα και τον ελεγχόμενο φαρμακοποιό. Κατά την υπογραφή του πρωτο­κόλ­λου ελέγχου ο φαρμακοποιός έχει το δικαίωμα να διατυπώσει οποιαδήποτε παρατήρηση. Σε περίπτωση άρνησης του φαρμακοποιού να υπογράψει το πρωτόκολλο ελέγχου το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο πρωτόκολλο ελέγχου που υπογράφουν τα ελεγκτικά όργανα.

Σε κάθε περίπτωση, οι παραβάσεις των φαρμακοποιών γνωστοποι­ούνται στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο, ώστε να διερευνήσει την υπόθεση και να ασκήσει την προβλεπόμενη από τον Νόμο πειθαρχική δίωξη.

Η παράβαση των διατάξεων και των όρων της παρούσας σύμβασης και της κείμενης νομοθεσίας από οιονδήποτε μέλος του Π.Φ.Σ. παρέχει το δικαίωμα στα αρμόδια όργανα του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ να επιβάλλουν στον παραβάτη φαρμακοποιό, ανάλογα με την σοβαρότητα και την συχνότητα της παράβασης, τις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθε­σία (άρθρο 41 νόμο 3329/05).

Ρητά συνομολογείται ότι οι προβλεπόμενες από το άρθρο 41 του Ν. 3329/05, διοικητικές κυρώσεις της διακοπής ή καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος των φαρμακοποιών-φαρμακείων που παραβαίνουν την παρούσα σύμ­βαση την κείμενη νομοθεσία περί υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμέ­νων του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ, ύστερα από την ισχύ της παρούσας σύμβασης θα αφορά την διακοπή η καταγγελία αυτής για τον φαρμακοποιό-φαρμακείο που θα προβαίνει σε παραβατική συμπεριφορά.

 

18. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, για τυχόν παράβαση όρου αυτής ή για άλλο σπουδαίο λόγο, είναι ενεργή με την πάροδο δύο (2) μηνών από την επίδοσή της με δικαστικό επιμελητή και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού μήνα.

 

19. Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση της παρούσας συλλογικής σύμβασης θα λύνεται από κοινού με διαιτησία χωρίς τήρηση δικονομικών τύπων. Η διαιτησία θα πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο του ΟΠΑΔ ή άλλον εκπρόσωπο, που ορίζεται από αυτόν, και από τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου ή εκπρόσωπο αυτού. Σε περίπτωση, που δεν επιτευχθεί αποδεκτή λύση και από τα δύο μέρη, κάθε μέρος διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αυτής.

 

20. Κατά την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, εάν τυχόν υπάρξουν παράπονα των φαρμακοποιών αυτά θα υποβάλλονται με έγγραφο προς τον ΟΠΑΔ διαμέσου του οικείου Συλλόγου τους και θα συνοδεύονται από εισήγησή αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα διερευνώνται. Οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι δεσμευτικοί για αμφότερα τα μέρη, τυχόν δε τροποποιήσεις τους θα δεσμεύουν, εφόσον είναι έγγραφες και γίνουν αποδεκτές και από τα δύο μέρη.

 

21. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης αυτής ορίζεται σε δύο (2) χρόνια. Αν η σύμβαση, που είναι σε ισχύ, δεν καταγγελθεί εξήντα (60) ημέρες πριν την λήξη της από έναν από τους συμβαλλόμενους, η ισχύ της παρατείνεται για ισόχρονο χρονικό διάστημα, κ.ο.κ.

 

22. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει την υποχρέωση να στείλει στα μέλη του (Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας), μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της παρούσας, εγκύκλιο, ενημερώνοντας αυτά για τους όρους της, με κοινοποίηση και στον ΟΠΑΔ. Την αυτή υποχρέωση έχει και σε τυχόν τροποποιήσεις.

 

23. Εάν κατά τον έλεγχο των συνταγών διαπιστωθούν ελλείψεις-παρα­λείψεις σε αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Παραρτήματος που ακολουθεί, στο οποίο προβλέπεται αιτιολογημένη επιστροφή συνταγών ή περικοπή ποσών από αυτές. Το εν λόγω παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης.

 

24. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων δεν ισχύει:

 

Α. για τους Φαρμακοποιούς – φαρμακεία που τους έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της καταγγελίας της σύμβασης.
Β. για τους φαρμακοποιούς – φαρμακεία που τους έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της διακοπής της σύμβασης για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην απόφαση του Δ.Σ..
Γ. για τους φαρμακοποιούς – φαρμακεία που δεν έχουν καταρτίσει ατομική σύμβαση ή δεν έχει ανανεωθεί η υφιστάμενη σύμβαση λόγω παράβασης των αναφερομένων στο άρθρο 11 της υπ΄αριθμ. οικ. 2/7029/0094/05 ΚΥΑ.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

 

1) Διόρθωση συνταγής χωρίς επιβεβαιωτική υπογραφή και σφραγίδα γιατρού:

α) στην ημερομηνία έκδοσης
β) στο είδος φαρμάκου
γ) στη φαρμακοτεχνική μορφή
δ) στην ποσότητα φαρμάκου

Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή στην οποία γίνεται μνεία της αιτιολογίας απόρριψης και δεν ξανά υποβάλλεται.

 

2) Εκτέλεση συνταγής πέρα από τη προβλεπόμενη από τη Νομοθεσία ημερομηνία.

Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή στην οποία γίνεται μνεία της αιτιολογίας απόρριψης και δεν ξανά υποβάλλεται.

 

3) Εκτέλεση επαναλαμβανόμενης συνταγής σε ημερομηνία που δεν επιτρέπεται από την οδηγία του ιατρού και τη Νομοθεσία που ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή και δεν ξανά υπο­βάλλεται.

 

4) Λάθη κοστολόγησης φαρμάκων.

Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η τιμή της διατίμησης. Σε περίπτωση που συμβαίνει σε αρκετές εντολές του λογαριασμού αποστέλλεται έγγραφο στον φαρμακοποιό. H κατ΄εξακολούθηση λανθασμένη κοστολόγηση αποτελεί παραβατική συμπεριφορά.

 

5) Καταχώρηση λάθους ποσού στην Κατάσταση Λογαριασμού Φαρμ­ακείου.

Στην περίπτωση αυτή θα υπολογιστεί το σωστό ποσό.

 

6) Μη επικόλληση ταινιών γνησιότητας για αναγραφόμενα στη συνταγή φάρμακα, τα οποία έχουν κοστολογηθεί.

Στην περίπτωση αυτή απορρίπτεται η αξία του συγκεκριμένου φαρμάκου.

 

7) Χορήγηση φαρμάκων και επικόλληση αντίστοιχων ταινιών γνησιότητας διαφορετικών των αναγραφόμενων στη συνταγή.

Στην περίπτωση αυτή απορρίπτεται η συνταγή και η συμπερι­φορά του φαρμακοποιού είναι παραβατική.

 

8) Χορήγηση φαρμάκων Νοσοκομειακής Χρήσης χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση.

Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται η συνταγή και απορρί­πτεται.

 

9) Χορήγηση αντιβιοτικών υπό περιορισμό χωρίς αιτιολογημένη συνταγή.

Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται η συνταγή.

 

10) Λανθασμένη καταχώρηση συμμετοχής στο 25%, 10% ή 0%.

Στην περίπτωση αυτή το ποσό θα καταχωρηθεί στη σωστή στήλη συμμετοχής.

 

11) Μη θεώρηση από ελεγκτή συνταγής που περιλαμβάνει ψυχότροπα ή ναρκωτικά ιδιοσκευάσματα του πίνακα Β ή της κατηγορίας Γ (Ν. 1729/87 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3457/06, παρ. 1, αρ. 6) ανεξάρτητα της αξίας τους.

Στην περίπτωση αυτή απορρίπτεται η αξία του ψυχότροπου φαρ­μάκου.

 

12) Αναγραφή φαρμάκων σε απλή συνταγή πλέον των 2ΒΤ χωρίς την ένδειξη «χρόνια πάθηση ή θεραπεία μηνός».

Στην περίπτωση αυτή απορρίπτεται η αξία των εμβαλλαγίων πά­νω από 2 ΒΤ.

 

13) Υποβολή συνταγής η οποία δεν φέρει στοιχεία εκτέλεσης από το φαρ­μακοποιό.

Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή και ξανά υποβάλ­λεται.

 

14) Υποβολή συνταγής η οποία δεν φέρει υπογραφή παραλήπτη.

Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή και ξανά υποβάλ­λεται.Διαβάστε το πλήρες κείμενο της σύμβασης


Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Διαβάστε επίσης

Ο Σύλλογος έχει ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των προβλημάτων
Μεγάλες οι ανάγκες για εμβόλια και αντιβιοτικά για τους κατοίκους της Θεσσαλίας


Σχετικά άρθρα

30cm νερό & ατελείωτα στρώματα λάσπης στα φαρμακεία της Μαγνησίας
Ο Σύλλογος έχει ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των προβλημάτων
ΠΦΣ: Θα στηρίξει και με δικά του κονδύλια τα πλημμυρισμένα φαρμακεία
Μεγάλες οι ανάγκες για εμβόλια και αντιβιοτικά για τους κατοίκους της Θεσσαλίας
Φ.Σ. Λιβαδειάς: «Δεν συμμετέχουμε στη λειτουργία του κοινωνικού φαρμακείου»
«Οι φαρμακοποιοί κλήθηκαν να παρανομήσουν», αναφέρει ο Σύλλογος
Η Φαρμασέρβ-Λίλλυ στηρίζει τις φαρμακαποθήκες της Θεσσαλίας
Προσφέρει επιπλέον ποσότητες φαρμάκων και χρόνο πίστωσης, μετά από αίτημα των ΠΦΣ & ΟΣΦΕ