Καλωσήλθατε στο ειδησεογραφικό site του Φαρμακευτικού Κόσμου. 'Αμεση, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για το φάρμακο και την υγεία.
Επάγγελμα: Φαρμακοποιός

τελευταία νέα


Λίστα με 89 νοσοκομειακά φάρμακα που χορηγούνται χωρις συμμετοχή και από ιδιωτικά φαρμακεία

21/1/2009
Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. 2717/31.12.2008
Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Λίστα με 89 φάρμακα τα οποία μπορούν πλέον να χορηγούνται χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων και από τα ιδιωτικά φαρμακεία, πέραν των νοσοκομειακών φαρμακείων, περιλαμβάνει το Φ.Ε.Κ. 2717/31.12.2008.

 

Στην απόφαση «Περί καθορισμού φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, που χορηγούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του νόμου 3457/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄93)» την οποία υπογράφουν οι υπ. Υγείας και Απασχόλησης, αναφέρεται ότι:

 

«έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3457/2006 Α΄93).
2. Το υπ’ αριθμ. 68749/24.10.2008 έγγραφο του Ε.Ο.Φ.
3. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα­λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε στους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών οργα­νισμών, αποφασίζουμε:

 

1. Σε εξωτερικούς ασθενείς ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ και των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. που έχουν νοσηλευθεί και έχουν ανάγκη τακτικής παρα­κολούθησης για την αντιμετώπιση της πάθησης τους, χορηγούνται χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιω­τικά φαρμακεία, τα ακόλουθα υψηλού κόστους φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα:

 

Α/Α

Ονομασία Προϊόντος

Δραστική ουσία

1

ALIMTA

PEMETREXED DISODIUM

2

ΑΝΖΕΜΕΤ

DOLASETRON MESILATE

3

ARANESP

DARBEPOETIN ALFA

4

AVASTIN

BEVACIZUMAB

5

AVONEX

INTERFERON BETA 1A

6

BEROMUN

TASONERMIN

7

BETAFERON

INTERFERON BETA 1B RECOMBINANT

8

CAELYX

DOXORUBICIN

9

CAMPTO

IRINOTECAN

10

CERTICAN

EVEROLIMUS

11

COPAXONE

GLATIRAMER ACETATE

12

CYMEVENE

GANCICLOVIR SODIUM

13

ENBREL

ETANERCEPT

14

EPREX

EPOETINUM ALFA

15

ETHYOL

AMIFOSTINE TRIHYDRATE

16

FLEBOGAMMA

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

17

GAMMAGARD SD

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

18

GRANOCYTE

LENOGRASTIM

19

GRANULOKINE

FILGRASTIM

20

HERSERA

ADEFOVIR DIPIVOXIL

21

HERCEPT1N

TRASTUZUMAB

22

HUMIRA

TOPOTECAN HYDROCHLORIDE

23

HYCAMTIN

TOPOTECAN HYDROCHLORIDE

24

INTRAGLOBIN F

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

25

INTRATECT

INTERFERON ALFA 2B

26

INTRONA

INTERFERON ALFA 2B

27

KEPIVANCE

PALIFERMIN

28

KINERET

ANANKIRA

29

KIOVlG

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

30

LEUSTATIN

CLADRIBINE

31

LUCENTIS

RANIBIZUMAB

32

MABCAMPATH

ALEMTUZUMAB

33

MABTHERA

RITUXIMAB

34

MACUGEN

PEGAPTANIB SODIUM

35

MIRCERA

METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL-EPOETIN BETA

36

MYFORTIC

MYCOPHENOLIC ACID

37

MYOCET

DOXORUBICIN

38

NAVELBINE

VINORELBINE DITARTATE

39

NEORECORMON

EPOETIN BETA

40

NEULASTA

PEGFILGRASTIM

41

NEXAVAR

SOPAFENIB

42

OCTAGAM

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

43

ORENCIA

ABATACEPT

44

OVAPAC

PACLITAXEL

45

PACLITOL

PACLITAXEL

46

PACLITAXEL/ GENERICS

PACLITAXEL

47

PACLITAXEL/ HOSPIRA

PACLITAXEL

48

PACLIXEL

PACLITAXEL

49

PATAXEL

PACLITAXEL

50

PAXENE

PACLITAXEL

51

PAXENE PACLITAXEL

PACLITAXEL

52

PEGASYS

PEGINTERFERONE ALFA 2A

53

PEGINTRON

PEGINTERFERON ALFA 2B

54

PENTAGLOBIN

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

55

PROGRAF

TACROLIMUS

56

RAPAMUNE

SIROLIMUS

57

REBIF

INTERFERON BETA 1A

58

REMICADE

INFLIXIMAB

59

REMODULIN

TREPROSTINIL SODIUM

60

RETACRIT

EPOETIN ZETA

61

REVATIO

SILDENAFIL

62

REVLIMID

LENALIDOMIDE

63

RILUTEK

RILUZOLE

64

ROFERON-A

INTERFERON ALFA 2A RECOMBINANT

65

SANDOGLOBULIN

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

66

SANDOSTATIN LAR

OCTREOTIDE ACETATE

67

SIMULECT

BASILIXIMAB

68

SPRYCEL

DASATINIB

69

SUBCUVIA

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

70

SUTENT

SUNITINIB

71

TARCEVA

ERLOTINIB

72

TASIGNA

NILOTINIB

73

TAXOL

PACLITAXEL

74

TAXOPROL

PACLITAXEL

75

TAXOTERE

DOCETAXEL

76

TEMODAL

TEMOZOLID

77

THELIN

SITAXENTAN SODIUM

78

TORISEL

TEMSIROLIMUS

79

TRACLEER

BOSENTAN

60

TRISENOX

ARSENIC TRIOXIDE

81

TYCERB

LAPATINIBE

82

TYSABRI

NATALIZUMAB

83

VECTIBIX

PANITUMUMAB

84

VELCADE

BORTEZOMIB

85

VENTAVIS

ILOPROST

86

VIVAGLOBIN

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL

87

VOLIBRIS

AMBRISENTAN

88

YONDELIS

TRABECTEDIN

89

ZAVESCA

MIGLUSTAT

 

2. Όλα τα παραπάνω ιδιοσκευάσματα χορηγούνται χωρίς συμμετοχή και μόνο για τις εγκεκριμένες από τον Ε.Ο.Φ. ενδείξεις, σε κάθε μορφή και περιεκτικότητα της δραστικής τους ουσίας, καθώς και σε οποιαδήποτε συσκευασία κυκλοφορούν.

3. Το νοσοκομείο και τα ιδιωτικά φαρμακεία υποβάλ­λουν στον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό και τον ΟΠΑΔ τις εκτελεσθείσες συνταγές, με συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση των ασθενών-ασφαλισμένων και με το σύνολο της δαπάνης. Τα ιδιωτικά φαρμακεία υποχρεούνται να επικολλούν επί της συνταγής τις αντί­στοιχες ταινίες γνησιότητας του ιδιοσκευάσματος.
Η συνταγή συνοδεύεται από τη γνωμάτευση του θερά­ποντος ιατρού που έκανε τη διάγνωση στο νοσοκομείο και όπου απαιτείται, από την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου, συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο διάθεσής του.

4. Η δαπάνη για αγορά των πιο πάνω φαρμάκων βα­ρύνει τον ΟΠΑΔ και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και υπολογίζεται με βάση τη χονδρική τιμή του ιδιο­σκευάσματος, προσαυξημένη κατά 5%,

Ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται στον άμεσο έλεγχο των συνταγών και στην απόδοση του χρημα­τικού ποσού.

Θεωρημένο ακριβές αντίγραφο των εν λόγω συνταγών φυλάσσει το φαρμακείο του κρατικού νοσοκομείου για τη διαχείριση του.

Οι υπ’ αριθμ. Φ.7/809/27.5.1999 (Β', 1227), Φ.7/2/1578/ 31.10.2002 (Β', 1417) και Φ.42000/3/12368/854/28.5.2003 (Β', 716) κοινές υπουργικές αποφάσεις καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Συνταγές που εκτελούνται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας και περιέχουν ιδιο­σκευάσματα, που δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω απόφαση, εξοφλούνται στα νοσοκομεία από τους ασφα­λιστικούς οργανισμούς και τον ΟΠΑΔ.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».


Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Διαβάστε επίσης

Βασική της προτεραιότητα να καλύψει τις ανεκπλήρωτες ανάγκες των ασθενών
Και παρέχει υπηρεσίες εκεί ακριβώς που βρίσκονται οι ασθενείς


Σχετικά άρθρα

Το πρώτο κινητό φαρμακείο θέτει σε λειτουργία το πανεπιστήμιο Yale
Και παρέχει υπηρεσίες εκεί ακριβώς που βρίσκονται οι ασθενείς
Φ.Σ. Ηρακλείου: Μνημόνιο συνεργασίας με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας & της Φαρμακευτικής Επιστήμης
Ονυχομυκητίαση το καλοκαίρι;
Η f-anazitisi δίνει τη λύση!
Θα αυξηθεί ο αριθμός των φαρμακείων της χώρας;
Διάταξη σε νομοσχέδιο του υπ. Υγείας προβλέπει κατΆ εξαίρεση χορήγηση αδειών λειτουργίας