Καλωσήλθατε στο ειδησεογραφικό site του Φαρμακευτικού Κόσμου. 'Αμεση, έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για το φάρμακο και την υγεία.
Επιχειρείν

τελευταία νέα

CHMP: H δεσλοραταδίνη της Ratiopharm GmbH να γίνει ΜΗΣΥΦΑ
Η επιτροπή συνιστά επίσης την έγκριση δέκα νέων φαρμάκων στην Ευρώπη

Alapis: ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2007

3/3/2008
Ανακοίνωση του Ομίλου
Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Με ανακοίνωσή της η Alapis γνωστοποιεί τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης για το 2007:

«Ο κύκλος εργασιών του ομίλου της Alapis στο 2007 ανήλθε σε 442,5 εκ. €, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 117,3 εκ. € και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε 83,2 εκ. €.

Αναλυτικότερα, o κλάδος της υγείας (ανθρώπινα και κτηνιατρικά) του ομίλου συνεισέφερε 297,8 εκ. € σε πωλήσεις και 86,8 εκ. € σε κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), έχοντας το υψηλότερο περιθώριο κέρδους από τους υπόλοιπους κλάδους. Ο κύκλος εργασιών των υπόλοιπων κλάδων (απορρυπαντικών-καλλυντικών και βιολογικών προϊόντων) ανήλθε σε 144,6 εκ. €, ενώ τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 30,5 εκ. €

Ο όμιλος παραθέτει και συμπληρωματικές πληροφορίες (pro forma οικονομικά στοιχεία), τα οποία συμπεριλαμβάνουν τα αποτελέσματα των συγχωνευόμενων ομίλων των εταιρειών Elpharma, Lamda Detergent και ΕΒΙΚ κατά τις περιόδους 1/1 - 31/12/2007 και 1/1 - 31/12/2006 ως αυτές να είχαν συγχωνευτεί την 31/12/2005. Για την αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης, τα αποτελέσματα του 2007 και τα pro forma αποτελέσματα του 2007 εμπεριέχουν τα αποτελέσματα των εξαγορασθέντων εταιρειών, από την ημερομηνία της εξαγοράς τους (με εξαίρεση την εξαγορά της Μαρινόπουλος, η οποία βρισκόταν σε τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης).

Στο πλαίσιο αυτό, οι pro forma ενοποιημένες πωλήσεις για το 2007 παρουσίασαν άνοδο κατά 73% και ανήλθαν σε 472,7 εκ. € έναντι 273,5 εκ. € το 2006. Σε ό,τι αφορά το μεικτό κέρδος, αυτό αυξήθηκε κατά 167% και ανήλθε σε 191,6 εκ. € έναντι 71,8 εκ. € το 2006. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν, στη χρήση 2007, άνοδο της τάξης του 168% και ανήλθαν σε 123,6 εκ. € έναντι 46,1 εκ. € το 2006. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 100,2 εκ. € σημειώνοντας αύξηση 269%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 87,5 εκ. € από 20,0 εκ. € αυξημένα κατά 337%.

Η διοίκηση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά διαθέσιμα αλλά και τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στις αγορές του κλάδου της υγείας και των καταναλωτικών προϊόντων και προκειμένου να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ανάλογους ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και να ικανοποιήσει τους μετόχους της, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ίσου με 0,025 € / μετοχή. Συγκεκριμένα, το μέρισμα να ανέλθει σε 24.515 € για τη χρήση του 2007.

Η εταιρεία Alapis Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι, με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου, ολοκληρώθηκε η αγορά του υπόλοιπου ποσοστού 51% των μετοχών της εταιρείας Κ.Π. Μαρινόπουλος Α.Ε. Το κόστος εξαγοράς ανήλθε σε 29 εκ. €.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της δομής του ομίλου, εξυπηρετώντας πλήρως τους σκοπούς δραστηριότητάς της και ενός αποτελεσματικότερου tax planning, δημιουργώντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας μέσω της μείωσης των διοικητικών εξόδων:

α) θα συγχωνεύσει, δια της απορρόφησης, τις 100% θυγατρικές της εταιρείες: Biodomus S.A. Και Φαρμαλέξ Α.Ε. από την Alapis A.B.E.E.

Σύμφωνα με τις από 30.12.2007 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των τριών εταιρειών, ανακοινώνεται η πρόθεσή τους για συγχώνευση, με απορρόφηση των δύο θυγατρικών από την Alapis Α.Β.Ε.Ε., η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993. Η 31.12.2007 καθορίστηκε ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού των απορροφώμενων εταιρειών.

β) η 100% θυγατρική Alapis Cropscience A.B.E.E. θα συγχωνευτεί δια της απορρόφησής της από την 100% θυγατρική Revold A.E.

Σύμφωνα με τις από 30.12.2007 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο εταιρειών, ανακοινώνεται η πρόθεσή τους για συγχώνευση με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/72. Η 31.12.2007 καθορίστηκε ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού των απορροφώμενων εταιρειών.

Βάσει των ιδιαίτερα θετικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2007, του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης των εργασιών του ομίλου και των πρόσφατων εξαγορών, καθώς και των στόχων που έχουν τεθεί για την τρέχουσα χρήση, ο όμιλος εκτιμά ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2008 θα ανέλθει σε 900 εκ. €, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 250 εκ. € και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εκτιμάται να ανέλθουν σε 160 εκ. €.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω οικονομικοί στόχοι του ομίλου δε συνιστούν προβλέψεις ή εκτιμήσεις της Διοίκησης και δεν αποτελούν μέρος επιχειρηματικού σχεδιασμού. Οι οικονομικοί αυτοί στόχοι αποκλειστικό σκοπό έχουν να "προβάλλουν" την τάση μεγέθυνσης των εργασιών και αποτελεσμάτων του ομίλου.

Η Διοίκηση της Alapis παρακολουθεί τις εξελίξεις και τάσεις που διαμορφώνονται στις αγορές όπου δραστηριοποιείται αλλά και στο γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον των χωρών όπου έχει παρουσία, και στην περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω, ή και άλλες, εξελίξεις τροποποιήσουν ουσιωδώς τους οικονομικούς της στόχους, όπως αυτοί αναφέρονται ανωτέρω, θα ενημερώσει έγκαιρα τους επενδυτές, όπως άλλωστε πράττει παγίως.»


Εκτύπωση
Μεγέθυνση Γραμμάτων Σμίκρυνση Γραμμάτων Αρχικό Μέγεθος

Διαβάστε επίσης

Η επιτροπή συνιστά επίσης την έγκριση δέκα νέων φαρμάκων στην Ευρώπη


Σχετικά άρθρα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.: Νέες εγκαταστάσεις για τη ΣΥΝ.ΦΑ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
Ξεχωρίζουν για το μεγάλο εξωτερικό περίβολο και την εργονομία των χώρων τους
Eli Lilly: «Παγώνουν» οι προχωρημένες μελέτες σε θεραπεία αντισωμάτων για τον κορονοϊό
Διαφορετική κλινική εικόνα εμφάνισε η ομάδα που λάμβανε το φάρμακο
Moderna: Ανοίγει ο δρόμος για την κυκλοφορία του αντι-Covid εμβολίου της στην Ευρώπη
"Δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο", δηλώνει ο CEO της εταιρείας